۱۳۸۷ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

ديوانه‌های ظريف

فروشنده: دويس تومنی داری خانوم؟
خريدار: آره! يکی دارم. يکی از فاميلام برام از خارج آورده.
فروشنده: می‌شه ببينم؟
خريدار: وا! مگه پولِ خورده که بذارم تو جيبم با خودم بيارمش بازار؟ فردا اگه هستی بيارم برات.
فروشنده: راس راسی مياری؟

هیچ نظری موجود نیست: