۱۳۸۶ تیر ۲, شنبه

Kids


Kids, originally uploaded by Kurosh Alyani.

این که سمت راست نشسته اسمش «آقای خر» است. آن که سمت چپ دراز شده «شادمان». شادمان هنوز بچه است و جنسیتش معلوم نیست. آقای خر خیلی خوش‌بین است. یک لب‌خند پهن دارد و چشم‌هایی پر از شادی و طراوت و امید. شادمان فیلسوف‌مسلک است. دراز می‌کشد و به افق های دوردست چشم می‌دوزد و توی دلش آه می‌کشد. آهی بررای هیچ.
من گمان می‌کنم اگر شادمان به برادر بزرگ‌ترش بیش‌تر احترام می‌گذاشت بهتر بود. البته مطمئن هم نیستم.

هیچ نظری موجود نیست: