۱۳۸۵ بهمن ۲۶, پنجشنبه

خطا بر قلم صنع نرفت

من مشتری پر و پا قرص Google translate ام. از شر مراجعه به هزار جور لغت‌نامه نجاتم می‌دهد. اما یک چیزش هم هست که فقط یک ترجمه به تو می‌دهد. این کمی اوضاع را خاص می‌کند. به هر حال ام‌روز هوس کردم ببینم Google translate درباره‌ی Omertà چه می‌گوید. نوشته Cospiracy of silence. اول خیلی هیجان‌زده شدم. فکر کردم این Cospiracy واژه‌ای است که ندیده بوده‌امش. اما بعد دیدم نه. خطای املایی است. منظور هم‌آن conspiracy است.

هیچ نظری موجود نیست: